دانلود کتاب حس وحدت نادر اردلان

معرفي مختصر كتاب: 
موضوع اين کتاب، بررسي معماري ايراني و اسلامي و تأثير تصوف و سمبوليسم بر آن است. کتاب حاضر، تلاشي است در راستاي مطالعة اصول و پايه‌هاي معماري ايراني و بررسي جايگاه تصوف در اين معماري سنتي. نگارنده در اين نوشتار، معماري را به عناصر سازندة فضايش تقسيم‌بندي نموده و جايگاه هر يک را به بحث گذاشته است.
کتاب، مشتمل بر سه فصل است که عناوين آن‌ها عبارتند از: مورفولوژي مفاهيم؛ مفهوم فورم‌هاي سنتي و درجات حصول.
ادامه خواندن “دانلود کتاب حس وحدت نادر اردلان”